Skip to content

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Redegjørelse i henhold til Åpenhetsloven

Innledning

Sony Music Entertainment Norway AS (heretter SME) er et av landets ledende plateselskaper og driver med innspilling, utgivelse, salg og promotering av musikk. SME eies av Sony Corporation, som har musikkvirksomheter i 56 land.

SME følger norsk lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven), som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter, samt sørge for anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede. 

Etiske retningslinjer

SME har nøye utarbeidet etiske verdisett og forplikter seg blant annet til å fremme og respektere menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljø. Denne forpliktelsen er innarbeidet i alle interne retningslinjer og policyer, inklusive våre etiske hovedretningslinjer «Sony Music Code of Conduct».

Tiltak for å begrense risiko i leverandørkjeden

For SME er det viktig at alle selskapets leverandører deler vår holdning til etikk og etterlevelse i tråd med våre interne retningslinjer. Vi pålegger våre leverandører og avtalepartnere blant annet å respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø gjennom vår «Supplier Code of Conduct» som kan finnes her: Sony Music – Supplier Information. Våre leverandører skal kreve det samme fra sine leverandører.

Tiltak for å sikre anstendige ansettelsesforhold for egne ansatte

SME følger norsk lovverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og for likestilling og fravær av diskriminering. Våre etiske retningslinjer og arbeidsreglement setter tydelige rammer for hvordan vi forventer at ansatte opptrer mellom kollegaer og ut mot eksterne – alle skal behandles med respekt og verdighet.

Aktsomhetsvurdering

Sony Music vil foreta aktsomhetsvurdering i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger vil være en pågående prosess, hvor vi løpende vil jobbe for å avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade.

Resultatet av risikokartlegging vil dokumenteres i en skriftlig redegjørelse årlig. Den skriftlige redegjørelsen fra våre aktsomhetsvurderinger legges i tråd med åpenhetsloven ut lett tilgjengelig på vår virksomhets nettside. Vi opplyser i tråd med åpenhetsloven i årsberetningen om hvor redegjørelsen er tilgjengelig og oppdaterer og offentliggjør redegjørelsen innen 30. juni hvert år.

Løpende har Sony Music foretatt forenklede vurderinger med hensyn på lokale (norske) leverandører knyttet til vår Supplier Code of Conduct og eksisterende retningslinjer ved engasjement av leverandør. Videre er det nå igangsatt et arbeid med dypere kartlegging opp mot leverandørene der vi også ser på egne rutiner på dette området med hensyn på å konkret vurdere alle relevante leverandører årlig.

En del av leveranser inn til SME Norge er konserntjenester og internasjonale avtaler som holdes av Sony konsernet og inngår i konsernets aktsomhetsvurderinger. Sony Music er ikke kjent med noen faktiske negative konsekvenser gjennom disse vurderingene.

Tiltak

Som tiltak, hvis negative konsekvenser eller vesentlige risikoer avdekkes i aktsomhetsvurderinger, vil vi ut ifra risikoens størrelse og alvorlighetsgrad typisk iverksette; handlingsplan, revisjoner og eventuelt andre internkontroller, se over avtaleforpliktelser samt kontraktsbruddsanksjoner. Slike funn vil alltid følges opp med dialog med leverandøren.

Intern varsling

Alle ansatte i Sony Music oppfordres til å varsle om ethvert kritikkverdig forhold i tråd med interndokumentet «Varslingsrutine for Sony Music Entertainment Norway AS». Sony Music her flere varslingskanaler og de ansatte kan varsle både skriftlig, muntlig og om ønskelig anonymt via følgende varslingskanaler:

 • Verneombud
 • Ansattrepresentant for varsling
 • Head of Artist and Employee Relations
 • Øverste leder
 • Egen leder
 • Annen leder
 • SME Hotline

Informasjonskrav

Enhver har ihht. åpenhetsloven ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan vår virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

Kontakt

For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send en e-post til [email protected] og merk med “Åpenhetsloven”.

Lena Midtveit
Styremedlem

Erling Krokan
Styremedlem

Julie Greifer Swidler
Styrets leder

Redegjørelse i henhold til Åpenhetsloven

Innledning

Sony Music Entertainment Norway AS (heretter SME) er et av landets ledende plateselskaper og driver med innspilling, utgivelse, salg og promotering av musikk. SME eies av Sony Corporation, som har musikkvirksomheter i 56 land.

SME følger norsk lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven), som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter, samt sørge for anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede. 

Etiske retningslinjer

SME har nøye utarbeidet etiske verdisett og forplikter seg blant annet til å fremme og respektere menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljø. Denne forpliktelsen er innarbeidet i alle interne retningslinjer og policyer, inklusive våre etiske hovedretningslinjer «Sony Music Code of Conduct».

Tiltak for å begrense risiko i leverandørkjeden

For SME er det viktig at alle selskapets leverandører deler vår holdning til etikk og etterlevelse i tråd med våre interne retningslinjer. Vi pålegger våre leverandører og avtalepartnere blant annet å respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø gjennom vår «Supplier Code of Conduct» som kan finnes her: Sony Music – Supplier Information. Våre leverandører skal kreve det samme fra sine leverandører.

Tiltak for å sikre anstendige ansettelsesforhold for egne ansatte

SME følger norsk lovverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og for likestilling og fravær av diskriminering. Våre etiske retningslinjer og arbeidsreglement setter tydelige rammer for hvordan vi forventer at ansatte opptrer mellom kollegaer og ut mot eksterne – alle skal behandles med respekt og verdighet.

Aktsomhetsvurdering

Sony Music vil foreta aktsomhetsvurdering i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger vil være en pågående prosess, hvor vi løpende vil jobbe for å avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade.

Resultatet av risikokartlegging vil dokumenteres i en skriftlig redegjørelse årlig. Den skriftlige redegjørelsen fra våre aktsomhetsvurderinger legges i tråd med åpenhetsloven ut lett tilgjengelig på vår virksomhets nettside. Vi opplyser i tråd med åpenhetsloven i årsberetningen om hvor redegjørelsen er tilgjengelig og oppdaterer og offentliggjør redegjørelsen innen 30. juni hvert år.

Løpende har Sony Music foretatt forenklede vurderinger med hensyn på lokale (norske) leverandører knyttet til vår Supplier Code of Conduct og eksisterende retningslinjer ved engasjement av leverandør. Videre er det nå igangsatt et arbeid med dypere kartlegging opp mot leverandørene der vi også ser på egne rutiner på dette området med hensyn på å konkret vurdere alle relevante leverandører årlig.

En del av leveranser inn til SME Norge er konserntjenester og internasjonale avtaler som holdes av Sony konsernet og inngår i konsernets aktsomhetsvurderinger. Sony Music er ikke kjent med noen faktiske negative konsekvenser gjennom disse vurderingene.

Tiltak

Som tiltak, hvis negative konsekvenser eller vesentlige risikoer avdekkes i aktsomhetsvurderinger, vil vi ut ifra risikoens størrelse og alvorlighetsgrad typisk iverksette; handlingsplan, revisjoner og eventuelt andre internkontroller, se over avtaleforpliktelser samt kontraktsbruddsanksjoner. Slike funn vil alltid følges opp med dialog med leverandøren.

Intern varsling

Alle ansatte i Sony Music oppfordres til å varsle om ethvert kritikkverdig forhold i tråd med interndokumentet «Varslingsrutine for Sony Music Entertainment Norway AS». Sony Music her flere varslingskanaler og de ansatte kan varsle både skriftlig, muntlig og om ønskelig anonymt via følgende varslingskanaler:

 • Verneombud
 • Ansattrepresentant for varsling
 • Head of Artist and Employee Relations
 • Øverste leder
 • Egen leder
 • Annen leder
 • SME Hotline

Informasjonskrav

Enhver har ihht. åpenhetsloven ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan vår virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

Kontakt

For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send en e-post til [email protected] og merk med “Åpenhetsloven”.